SPOR PSİKOLOJİSİ NEDİR?

Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli spor uzmanı ve sözleşmeli antrenör alımı duyurusuyla 98 spor psikoloğu alacağını duyurdu.

Bu ilanla birlikte binlerce psikoloğun bu pozisyona başvuracağını öngörmekteyiz. Bu doğrultuda bizler de spor psikolojisini tanıtmak konusunda uygun ortamın oluştuğunu düşünerek bu yazıyı kaleme almayı uygun gördük.

İlanı inceleyememiş veya tekrar hatırlamak isteyebilecek okuyucularımız için psikologları ilgilendiren detaylar yazının sonunda yer almaktadır.

NEDİR SPOR PSİKOLOJİSİ?

Spor psikolojisi, sporcuların optimal düzeyde performanslarını ve iyi oluşlarını sağlamak için psikolojik bilgi ve becerilerin kullanıldığı bir uzmanlık alanıdır. Bu alan spor katılımcılarının gelişimsel ve sosyal yönleri ile spor ortamları ve organizasyonlarıyla ilişkili sorunları sistematik olarak ele alır.

Spor psikolojisi, psikolojik durumların atletik performansı, egzersizi ve fiziksel aktiviteyi nasıl etkilediğini inceler. Bazı spor psikologları, performansı ve motivasyonu artırmak için profesyonel sporcular ve antrenörler ile çalışırken diğer profesyoneller, insanların refahını arttırmak için çalışmalarında egzersiz ve spordan yararlanır.

Profesyonel spor psikologları genellikle sporcuların rekabetten gelen yoğun baskıyla baş etmelerine ve odaklanma ve motivasyonla ilgili problemleri aşmalarına yardımcı olur. Ayrıca, performansı artırmak ve yaralanmalardan kurtulmak için sporcularla birlikte çalışırlar. Ancak spor psikologları sadece elit ve profesyonel sporcularla çalışmazlar. Ayrıca günlük hayatında spordan faydalanan insanların spor yapmaktan keyif almalarına ve bir egzersiz programına sadık kalmayı öğrenmelerine yardımcı olurlar.

UZMANLIK BİLGİSİ

Bir spor psikoloğunun aşağıdaki alan bilgilerine sahip olması beklenir:

  • Spor psikolojisi ile ilgili sosyal, tarihsel,kültürel ve gelişimsel temel teori ve araştırma bilgisi
  • Sporla ilgili konu ve tekniklerin psikolojik araştırmaları ve performans ile katılımcıların tatminine yönelik zihinsel yetenek eğitimleri bilgisi
  • Sporcularla ilgili klinik ve danışmanlık konuları bilgisi
  • Spor danışmanlığı ile ilgili organizasyonel ve sistematik konular bilgisi
  • Spor katılımcıları ile ilgili gelişimsel ve sosyal konular bilgisi
  • Spor ve egzersizin biyodavranışsal temelleri (egzersiz fizyolojisi, motor öğrenme, sporcu ilaçları vb.)
  • Spor ve müsabaka ile ilgili özel antrenman ve teknik bilgiler

SPOR PSİKOLOJİSİNDE YARARLANILAN YETENEK VE PROSEDÜRLER

Spor psikolojisi sporcuların karşılaştığı problemleri ele almak için bazı strateji ve prosödürleri kullanır. Bunların başlıcaları şunlardır:

Performans geliştirme için bilişsel ve davranışsal beceri eğitimi: hedef belirleme; görüntü ve performans planlaması; konsantrasyon ve dikkat kontrol stratejileri; sporda özgüven, benlik saygısı ve yetkinlik gelişimi; bilişsel davranışçı öz denetleme teknikleri; duygu yönetimi, sportmenlik ve liderlik becerileri.

Danışmanlık ve klinik müdahaleler: atletik motivasyon; yeme bozuklukları ve kilo yönetimi; madde bağımlılığı; keder, depresyon, kayıp ve intihar; aşırı antrenman ve tükenmişlik; cinsel kimlik sorunları; saldırganlık ve şiddet; atletik yaralanma ve rehabilitasyon; kariyer geçişleri ve kimlik krizleri.

Danışma ve eğitim: spor organizasyonu danışmanlığı; genç sporcuların aileleriyle iletişim sağlama; antrenörlerin motivasyon, kişilerarası ve liderlik becerileri ve yetenekleri ile ilgili eğitimler; psikolojik zorlukların erken teşhisi ve önlenmesi ile ilgili olarak antrenörlerin ve yöneticilerin eğitimi.

Görüldüğü gibi bir spor psikoloğu destek verdiği kurum ve bireylere başarı ve iyi oluş konularında azımsanamayacak düzeyde katkı sağlar. Yazımızı bitirirken spor psikolojinin psikolojnin alt dallarından biri olduğunu ve bilgi ve beceri gerektirdiğini hatırlatmak isteriz.

Kaynakça

www.verywellmind.com/what-is-sports-psychology-2794906

hwww.apa.org/ed/graduate/specialize/sports.aspx


Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün merkez ve/veya taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Spor Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan KPSS (B) grubu (KPSS P3) puan türünden en az 50 (elli) puan almak şartıyla 98 Spor Psikoloğu alacağını açıkladı. Bununla birlikte alım esaslarını GENEL ŞARTLAR ve ÖZEL ŞARTLAR şeklinde sıralandı. Alım esaslarına göre spor psikologu kontenjanına başvuracak adayla için belirlenen şartlar aşağıda yer almaktadır.

ALIMI ESASLARI

I- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

A-Genel Şartlar

1) Türk vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3) Başvuru tarihinin son günü itibariyle 60 yaşından büyük olmamak,

4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçları ile şike veya teşvik primi suçlarından mahkum olmamak,

5) Erkek adaylarda askerlikle ilişkisi olmadığına dair terhis belgesi, en az bir yıllık tecil belgesi vb. belgeleri ibraz etmiş olmak (Askerde olan adaylar da sınava başvurabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı ve bakaya durumunda bulunan adayların sınava başvuruları kabul edilmeyecektir.) ,

6) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak,

7) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine veya ilgili federasyon disiplin talimatına göre bir defada altı aydan fazla, değişik suçlardan toplam bir yıldan fazla veya doping suçu nedeniyle ceza almamış olmak,

B- Özel Şartlar

1- Başvuru tarihi itibariyle sözleşmeli Spor Uzmanı olarak alınacaklarda pozisyon unvanlarına göre aşağıdaki şartlar aranır.

a) Spor Psikoloğu: Psikoloji alanında yükseköğrenim görmüş olmak ve spor psikolojisi konusunda yurt içi veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek

....

İlanın Tüm Detaylarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.