ADLİ BİLİMLER YÜKSEK LİSANS PROGRAMI - KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

ADLİ BİLİMLER YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Prof. Dr. Oğuz Polat koordinatörlüğünde Rusya Southern University (IMBL) ve Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi işbirliği ile hazırlanan Adli Bilimler Yüksek Lisans Programına kayıt başvuruları başlamıştır.

Program Hakkında Genel Bilgi

 • Adli Bilimler Yüksek Lisans Programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde IMBL Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yürütülmektedir.
 • Adli Bilimler Yüksek Lisans Programının temel hedefi; Adli Bilimler alanında uzmanlaşmış nitelikli yüksek lisans mezunları yetiştirmektir. Bu nedenle öğrenciler, üniversitede edindikleri Adli Bilimler mesleğine ilişkin kuramsal bilgilerini beceriye dönüştürmek, bilgi ve becerilerini uygulamalı olarak geliştirmek amacıyla ilgili derslere katılırlar.
 • Adli Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, en az 2 yıl (4 yarı dönem), en çok 3 yıldan (6 yarı dönem) oluşmaktadır. Adli Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, en az 1 yıl (2 yarı dönem), en çok 1,5 yıldan (3 yarı dönem) oluşmaktadır.
 • Adli Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı 21 krediden oluşan 7 ders, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Adli Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programı ise 30 krediden oluşan 10 ders ve dönem projesinden oluşmaktadır.
 • Her dönem 30 AKTS olmak üzere Adli Bilimler Yüksek Lisans Tezli Programı toplam 120 AKTS’den, Adli Bilimler Yüksek Lisans Tezsiz Programı ise 90 AKTS’den oluşmaktadır.
 • Adli Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programında öğrenci tez çalışması yapmak ve tez raporunu teslim etmek zorundadır. Öğrenci en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli Yüksek lisans programında öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, Adli Bilimler lisans derslerinden seçilebilir.
 • Adli Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programında öğrenci dönem projesi dersinin alındığı yarı dönemde dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarı dönem sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezsiz Yüksek Lisans programında öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, adli bilimler lisans derslerinde seçilebilir.
 • Yüksek Lisans programı örgün bir programdır.
 • Rusya, Southern University (IMBL) “YÖK Tanınırlığı” mevcuttur.
 • Rusya Yükseköğretim Kurulu (VAK) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği kurallarına bağlı olarak program örgün olarak yürütülmektedir (Bu program ayrıca Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereğince de örgün olarak sürdürülmektedir)
 • Programa kayıtlı öğrenciler IMBL Sosyal Bilimler Enstitüsü Adli Bilimler Anabilim dalı tarafından belirlenen eğitim programının sürecinin ve uygulamasının takibinden sorumludur.
 • Covid-19 sürecine bağlı olarak program tarihleri ve uygulaması Rusya Yükseköğretim Kurulu (VAK) tarafından verilecek kararlara bağlı olarak yeniden düzenlenebilir (TC. uyruklu öğrenciler için Covid-19 sürecine bağlı olarak program tarihleri ve uygulaması Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilecek kararlara bağlı olarak yeniden düzenlenebilir).

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans Derecesi

Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

 • Tezli Adli Bilimler Yüksek Lisans Programına başvurabilmek için adayların lisans programından mezun olmaları gerekmektedir (TC Uyruklu adayların ALES puan türünde en az 55 puan alması gerekmektedir. ALES puanı kayıt yapmak için zorunlu tutulmamaktadır. Yeterli ALES puanı ilk eğitim dönemini geçmemek kaydı ile kabul edilmektedir).
 • Lisans akademik başarı ortalamasının (GPA) 4 üzerinden en az 2 veya eşdeğeri olması,
 • Adli Bilimler Yüksek Lisans Programına Adli Bilimler lisans programlarının son döneminde bitirme konumunda olan öğrenciler özel öğrenci statüsünde kabul edilebilirler. Bu öğrencilerin ortalamaları en az 2 düzeyinde olması gerekmektedir. Lisans programlarına da devam eden ve yüksek lisans programına kabul edilen bu öğrenciler en çok 2 yüksek lisans dersi alabilirler.

Gerekli Belgeler

 • Lisans Diploması fotokopisi (ya da Geçici Mezuniyet Belgesi)
 • Lisans Transkript (Not çizelgesi) fotokopisi
 • ALES Sonuç Belgesi (TC Uyruklu Öğrenciler için)
 • Niyet Mektubu ve Referans mektubu
 • Varsa katılım, sertifika, staj belgesi

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

 • Adli Bilimler Yüksek Lisans derecesini elde etmek için gerekli koşullar IMBL Sosyal Bilimler Enstitüsü yönergesi hükümlerince belirlenmektedir.
 • Adli Bilimler Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.
 • Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi ilgili Enstitüye teslim eder. İlgili Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez ilgili Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.
 • Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve Adli Bilimler Anabilim Dalı başkanlığının önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de okul dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.
 • Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını Adli Bilimler Anabilim Dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili Enstitüye gönderir.
 • Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.
 • Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar Adli Bilimler Anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir.
 • Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin IMBL ile ilişiği kesilir.
 • Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin IMBL ile ilişiği kesilir.
 • Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Online Başvuru:

Adli Bilimler Yüksek Lisans programına ilk başvurular online sistem üzerinden yapılmaktadır. Formda kişisel bilgiler, eğitim, sınavlar, yabancı diller, geçmiş deneyimler gibi bazı bilgilerin doldurulması ve bazı soruların yanıtlanması istenmektedir.

Program websayfası: http://rusyaimblsbenstitusu.com/adli-bilimler/

Program Ücreti: 24.000 TL (4 taksitle ödeme imkanı)

İletişim: +90 532 553 21 22 (Türkiye aramalar ve whatsapp için)

+90 548 867 25 63 (Kıbrıs'tan aramalar için)

info.adlitip@gmail.com

info@rusyaimblsbenstitusu.com


Program Koordinatörü: Prof. Dr. Oğuz POLAT

ÖZGEÇMİŞ

1959 da Amerika/Atlanta’da doğdu. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 1983-1988 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi , Adli Tıp Anabilim dalında Adli Tıp uzmanlık eğitimini tamamladı. 1990 yılında Marmara Üniversitesi ,Tıp fakültesi Adli tıp anabilim dalının kurucu başkanı oldu. Aynı yıl doçent, 1995 yılında da Profesör oldu . 1992-1993 döneminde İngiltere ‘de Charing Cross Hospital 1994 de İsveç Stockholm ‘de Çocuk Hakları Merkezinde çalıştı.

Türkiye’yi Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi oturumlarında temsil etti. 1997 de Çocuk Hakları Koalisyonu koordinatörü olarak Ülke Alternatif raporunun baş raportörlüğünü yaptı. 1995-1998 yılları arasında Marmara Üniversitesi Tıp fakültesi Tıbbi Etik anabilim dalının kurucu başkanlığını yürüttü. 1997-2000 yılları arasında Marmara Üniversitesi Kriminolojik Araştırmalar Merkezi yönetim kurulu üyesi olarak çalıştı. Aynı dönem Marmara Üniversitesi Kadın İşgücü Merkezi Yönetim kurulunda görev aldı. İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu üyeliği görevini de 1995-1997 yılları arasında yaptı. İstanbul Tabip Odası Çocuk Hakları Merkezinin 1998 de kuruluşunu gerçekleştirerek da bir dönem koordinatörlüğünü yürüttü.

2000 yılında da Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığına atandı. 2003 yılında istifa ettikten sonra Marmara Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim dalı Öğretim üyeliğine geri döndü. 2010 da Marmara Ünversitesinden emekli olduktan sonra 2010-2013 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Ohio/Cleveland’da Case Western Reserve University ,Mandel School of Social Studies Applied Unıt, Begun Violence Prevention Center de araştırmacı ve öğretim üyesi olarak çalıştı. 2013 den beri Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim dalı başkanlığını ve ASUMA (Acıbadem Üniversitesi Suç ve Şiddeti Araştırma ve Uygulama merkezinin ) de direktörlüğünü yürütmektedir.

Halen Acıbadem Üniversitesi Tıp fakültesi , Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ile MEF Hukuk fakültesinde Adli Tıp ,Şiddet ve Kriminalistik dersleri anlatmaktadır.

1992-2010 yılları arasında Çocuğu İstismardan Koruma ve Rehabilitasyon Derneğinin (ÇİKORED) başkanlığını yürütmüştür. 1995-2000 döneminde Çocukla ilgili çalışan kuruluşların bir araya geldiği Türkiye Çocuk Hakları Koalisyonun koordinatörlüğünü yürütmüştür. 1997-2008 döneminde Sokak Çocukları Rehabilitasyon Derneğinin kurucu başkanlığını yürütmüştür. 1995-2010 döneminde Kadın için Destek Oluşturma Grubunun (KİDOG) kurucu üyeliğini yapmıştır. 1997-2008 döneminde Yel değirmeni Sokak Çocukları merkezi yönetim kurulu üyeliğini yapmıştır . UNICEF e 1995-2010 döneminde çocuk hakları ,çocuk istismarı ve güç koşullardaki çocuklar konusunda danışmanlık yapmıştır. Halen Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği –İMDAT ‘ın (2014) başkanlığını yürütmektedir.

2004-2010 yılları arasında haftalık e-bülten olarak 0-18 Çocuk Hakları için Yurttaş Hareketinin başyazarlığını ve editörlüğünü yürütmüştür. 2008-2010 döneminde İki yıl boyunca Açık Radyoda Vurursan Kırılır-Çocuk Hakları isimli bir programın yapım ve sunuculuğunu yapmıştır.

Bugüne kadar Avrupa Birliği ve UNICEF sponsorluğunda sivil toplum kuruluşları ve çocuk konularında 14 projenin yürütücülüğünü ve danışmanlığını yaptı. Uluslar arası CRIN(Çocuk Hakları Uluslar arası İşbirliği ağı) ve ESCN(Avrupa Sokak Çocukları İşbirliği ağı) üyesidir.

Özellikle şiddet konusunda akademik çalışmalar yapan Polat’ın Adli Tıp , Çocuk Hakları , Çocuk İstismarı , şiddet, kriminoloji ve tıbbi uygulama hataları konularında yayınlanmış 24 kitabı ve ulusal ve uluslar arası 120yi geçkin çalışması bulunmaktadır. Çocuk Forumu,(1998-2008 )Adli Tıp dergisi (2000-2003),Klinik Adli Tıp(2001-2003 ),Herkese Sağlık (2010-2011) dergilerinin editörlüğünü yaptı. 8 derginin de danışma kurulu üyeliğini yapmaktadır.

www.adlitip.info
www.imdat.org
www.siddetianlamak.org


Programın Amacı

Adli Bilimler Bölümü Yüksek Lisans Programı, adli bilimler alanında genç ve deneyimli bireyler yetiştirerek ülkemizin bilimsel gelişimine ve adli iş birliğinin güçlendirilmesine katkıda bulunmayı hedefleyen; Adli Bilimler alanlarında ulusal ve uluslararası ağ oluşturmayı (toplantılar, ortak araştırmalar, haberleşme, bilgi alışverişi, vb.) amaçlayan bir programdır. Adli Bilimlerin farklı alanlarında üniversitemizde araştırma iş birliğinin, kapasitesinin ve çeşitliliğinin artırılması.

Mezunların Mesleki Profili

Bu programdan mezun olan kişiler, kendi uzmanlaşmak istedikleri alanlar doğrultusunda sahip oldukları donanım ile problemleri kavrama, analiz etme ve çözme becerisine sahip olacaklar, uygulamaya ait deneyimleri sayesinde Adli alanlarda faaliyet gösteren özel ve devlete bağlı kurumlarda iş imkânı bulabileceklerdir. Ayrıca Adli Bilimler Programı kapsamında uzmanlaşmak istedikleri özel konular doğrultusunda bilimsel araştırmalar gerçekleştirerek üniversitelerde çalışabileceklerdir.

Öğretim Programının Yapısı

 • Adli Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, en az 2 yıl (4 yarı dönem), en çok 3 yıldan (6 yarı dönem) oluşmaktadır. Adli Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, en az 1 yıl (2 yarı dönem), en çok 1,5 yıldan (3 yarı dönem) oluşmaktadır.
 • Adli Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı 21 krediden oluşan 7 ders, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Adli Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programı ise 30 krediden oluşan 10 ders ve dönem projesi dersinden oluşmaktadır.
 • Her dönem 30 AKTS olmak üzere Adli Bilimler Yüksek Lisans Tezli Programı toplam 120 AKTS’den, Adli Bilimler Yüksek Lisans Tezsiz Programı ise 90 AKTS’den oluşmaktadır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

 • Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notlarıyla ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Mezuniyet Koşulları

 • Yüksek lisans programı için gerekli kredili dersleri azami sürede başarıyla tamamlanması gerekir. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
 • Kredili derslerini başarıyla bitiren ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını belirtilen altı yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.